skcsendees

  Stanovy občianskeho združenia ŠTVRTČAN

   

  Úvodné ustanovenie

  Občianske združenie ŠTVRTČAN /ďalej len OZ/ je dobrovoľným, nepolitickým a nezávislým združením občanov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na rozvoji kultúrno-spoločenského života v obci Plavecký Štvrtok.

   

  Článok I.:
  Názov a sídlo OZ

  1. Názov OZ: Občianske združenie ŠTVRTČAN
  2. Sídlo OZ: Plavecký Štvrtok č. 134, PSČ 900 68

   

  Článok II.:
  Ciele OZ

  1. Rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt obce
  2. Oživenie kultúrno-spoločenských a športových aktivít v obci
  3. Zabezpečiť prezentáciu, propagáciu a publicitu ľudových zvykov, krojov a ostatných hodnôt pre určenie identity obce a ich občanov
  4. Podpora regionálneho rozvoja, rozvoja turistiky, cezhraničnej spolupráce a zamestnanosti
  5. Rozvoj podnikateľských a iných aktivít za účelom ochrany životného prostredia ako aj za účelom zviditeľňovania obce v regióne Záhorie

   

  Článok III.:
  Činnosť združenia

  1. Organizuje aktivity pre propagáciu, rozvoj a ochranu kultúrnych a historických hodnôt regiónu
  2. Organizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia ako aj programy pre verejnosť- deti, mládež a dospelých
  3. Prehlbuje spoluprácu so samosprávou, verejnou správou, cirkvou, združeniami, spolkami a podnikateľmi v obci i mimo nej v záujme podnecovania aktivít na zviditeľňovanie obce a ich občanov
  4. Spolupracuje s domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami podobného zamerania s cieľom výmeny odborných, kultúrnych a spoločenských informácií a dokumentácie.
  5. Zbiera, zaznamenáva a prezentuje ústnu ľudovú slovesnosť a hudobno- piesňový materiál, kroje, fotografie a obrazy a ďalšie prejavy hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva a tradície obce
  6. Iniciuje a napomáha vzniku krúžkov, zborov a združení zameraných na ciele združenia
  7. Zabezpečuje dotácie, granty od fyzických a právnických osôb na podporu aktivít a činnosti združenia

   

  Článok IV.:
  Členstvo v OZ

  1. Členstvo v OZ je dobrovoľné
  2. Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia prípravného výboru:
   • Ing. Ivan Slezák, Plavecký Štvrtok 124
   • Mgr. František Vajarský, Plavecký Štvrtok 135
   • Andrea Vyšvaderová, Plavecký Štvrtok 412
  3. Riadnym členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na štátnu, politickú alebo náboženskú príslušnosť, ktorá sa podieľa na realizácii cieľov združenia a súhlasí so stanovami
  4. Podporujúcimi členmi združenia sa môžu stať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú o tento druh členstva záujem a finančne, alebo materiálne podporia činnosť združenia.
  5. Podporujúcim členom združenia sa stáva právnická alebo fyzická osoba podaním písomnej prihlášky a poskytnutím finančnej alebo materiálnej podpory
  6. O prijatí za člena rozhoduje správna rada združenia
  7. Zánik členstva môže nastať v týchto prípadoch:
   a) rozhodnutím člena nepracovať v združení
   b) vylúčením člena zo združenia
   c) úmrtím
   d) zánikom združenia

   

  Článok V.:
  Práva a povinnosti členov

  1. Člen má právo najmä:
   a) podieľať sa na činnosti združenia
   b) požadovať informácie týkajúce sa cieľov a činnosti združenia
   c) využívať poznatky a informácie získané v združení v prospech cieľov združenia
   d) voliť a byť volený do orgánov združenia
   e) zakladajúci členovia môžu okrem bodov a - d navrhovať aj zmeny v zložení správnej rady združenia
  2. Povinnosti člena sú najmä:
   a) dodržiavať stanovy združenia
   b) aktívne sa podieľať na činnosti združenia
   c) platiť členské príspevky ak ich orgány združenia stanovia

   

  Článok VI.:
  Orgány združenia

  1. Orgánmi OZ sú:
   a) členská schôdza združenia
   b) správna rada združenia
   c) revízor
  2. Najvyšším orgánom OZ je členská schôdza, ktorá je zložená zo všetkých členov združenia. Zvoláva ju spravidla raz ročne predseda správnej rady
  3. Do výlučnej právomoci členskej schôdze patrí:
   a) rozhodovanie o zániku združenia
   b) voľba a odvolanie členov správnej rady a revízora, avšak v prípade správnej rady iba na základe návrhu niektorého zo zakladajúcich členov
   c) schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení schvaľovanie základných smerov činností
  4. Výkonným orgánom združenia je správna rada, ktorá má 3 až 5 členov a ktorá riadi činnosť združenia
  5. Za prvých členov rady sú až do zvolenia členskou schôdzou považovaní členovia prípravného výboru /zakladatelia/
  6. Na čele správnej rady je predseda združenia, podpredseda a tajomník, ktorých si zvolí zo svojich členov správna rada
  7. Správna rada:
   a) rozhoduje o zmenách stanov združenia
   b) stanovuje výšku zápisného a členských príspevkov
   c) udeľuje čestné členstvo, pripravuje členskú schôdzu
   d) vypracúva základné smery činnosti, správu o činnosti, správu o hospodárení, navrhuje rozpočet a rozhoduje o finančných otázkach združenia
  8. Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a podpredseda, ktorí ho zastupujú navonok
  9. Kontrolným orgánom združenia je revízor, ktorého volí členská schôdza a jej zodpovedá za svoju činnosť. Revízor nemôže byť členom správnej rady
  10. Revízor kontroluje činnosť a hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu a členskú schôdzu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie

   

  Článok VII.:
  Hospodárenie združenia

  1. Združenie hospodári so spoločným majetkom v súlade s platnou legislatívou SR a stanovami
  2. Zdrojmi majetku združenia sú:
   a) členské príspevky
   b) príspevky od podporujúcich členov
   c) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
   d) príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
  3. Združenie môže vykonávať v primeranom rozsahu podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami
  4. Za hospodárenie zodpovedá predseda správnej rady

   

  Článok VIII.:
  Zánik združenia

  1. OZ zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. Správna rada v takom prípade, vymenuje likvidátora
  2. Ak po uhradení všetkých záväzkov OZ zostane nejaký majetok, likvidátor ho použije výhradne na verejno-prospešné alebo charitatívne účely v oblasti aktivít detí a mládeže
  3. Do 15 dní od ukončenia likvidácie oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR zánik združenia

   

  Článok IX.:
  Záverečné ustanovenia

  1. Konať v mene OZ navonok sú oprávnení predseda a podpredseda, každý samostatne
  2. Stanovy združenia nadobudli platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR


  © 2018 Občianske združenie ŠTVRTČAN